The Ottawa Rough Riders Player Roster for the 1954 Season

1954 Ottawa Rough Riders Game Participation by Player

Jersey Name Position Experience
League (Team)
Regular
GP
41 Baker, Ron C, K 2nd (663rd) 14
60 Bashak, Walt G, T 3rd (663rd) 14
94 Bass, Billy FB 6th (663rd) 14
71 Bennett, Clyde E R (663rd) 13
40 Bitkowski, Bruno C, G 4th (663rd) 14
51 Boich, John G R (663rd) 9
72 Bruno, Al E 3rd (663rd) 1
66 Carter, Don T R (663rd) 9
-- Cunningham, Bob HB 6th (663rd) 0
91 Dekdebrun, Al QB 5th (663rd) 10
68 Dunlap, Jake G, T 10th (663rd) 8
98 Fochuk, Steve HB 2nd (663rd) 1
83 Gramling, John QB R (663rd) 6
61 Harris, Joe T R (663rd) 14
62 Jerome, Jim G R (663rd) 13
77 Joslin, Bob U R (663rd) 1
52 Kennedy, Stu G 2nd (663rd) 14
80 Kotoff, Boris HB R (663rd) 14
50 MacDonnell, Benny G 6th (663rd) 14
95 McHugh, Tom HB R (663rd) 7
62 Nowack, Art T R (663rd) 1
89 Pinhey, Don HB R (663rd) 10
81 Roberts, Gene “Choo-Choo” HB, K 4th (663rd) 14
84 Robillard, Matt HB 2nd (663rd) 13
99 Root, Jim QB R (663rd) 8
93 Rumball, Bob HB 3rd (663rd) 12
87 Schnaible, Dick “Curly” HB R (663rd) 9
77 Shaw, Len E, FW 3rd (663rd) 14
70 Simpson, Bob E 5th (663rd) 11
69 Smith, Roy “Looney” G, T 2nd (663rd) 11
75 Sowalski, Bill E R (663rd) 12
88 Stone, Avatus HB, P 2nd (663rd) 14
-- Stracina, Joe, Jr. G, T 2nd (663rd) 0
85 Tamowski, Hank FW 2nd (663rd) 14
82 Turner, Howie HB 8th (663rd) 13
53 Upton, Joe G, T 2nd (663rd) 13
55 Vaughan, Kaye G, T 2nd (663rd) 14
73 Welton, John E 3rd (663rd) 1

Contributors

  • 38 — Steve Daniel/CFL (Player participation)
  • 34 — Mark Estep (Jersey number)
  • 2 — Anonymous (Jersey number)

Notices

  • No notices for this roster.