University of Manitoba Varsity Best and Worst Regular Season Records

University of Manitoba Varsity Best Regular Season Records

Season(s) GP W L T PCT
1 1925 6 4 2 0 0.667
2 1923 4 2 2 0 0.500
3 1919 3 1 2 0 0.333
4 1922, 1920 4 1 3 0 0.250
6 1926 5 1 4 0 0.200
7 1931 1 0 1 0 0.000
8 1934 2 0 2 0 0.000
9 1930 3 0 3 0 0.000
10 1929, 1924, 1921 4 0 4 0 0.000

University of Manitoba Varsity Worst Regular Season Records

Season(s) GP W L T PCT
1 1929, 1924, 1921 4 0 4 0 0.000
4 1930 3 0 3 0 0.000
5 1934 2 0 2 0 0.000
6 1931 1 0 1 0 0.000
7 1926 5 1 4 0 0.200
8 1922, 1920 4 1 3 0 0.250
10 1919 3 1 2 0 0.333
11 1923 4 2 2 0 0.500
12 1925 6 4 2 0 0.667