Bill “Zeke” O'Connor, Jr.’s Canadian Football Coaching History

Coaching Terms

Head Coach

  • Toronto Balmy Beach (Feb 1, 1954 – Dec 31, 1954)
  • Toronto Beaches (Jan 1, 1955 – Dec 31, 1956)